Karly Klagos | Speech Pathology Monona

Karly Klagos, CCC-SLP, M.S.

unitypoint logo

Clinic Hours

MON 7:00 AM - 4:00 PM
TUE 7:00 AM - 4:00 PM
WED 7:00 AM - 3:00 PM
THU 7:00 AM - 3:00 PM
FRI 7:00 AM - 3:00 PM

Specialty

Speech Pathology